• Ultimele știri

  luni, 3 octombrie 2016

  ESTE LEGE! CERTIFICATELE de MOȘTENITOR, ELIBERATE GRATUIT!

  ORDIN ÎN VIGOARE DIN 28 SEPTEMBRIE 2016. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a încheiat un Protocol pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală cu


  Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Prin acest protocol, cetățenii sunt scutiți de plata onorariilor notariale pentru eliberarea acestor acte!

  Ordinul nr.1125/2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară. Iată Protocolul încheiat de ANCPI și Uniunea Națională a Notarilor Publici!

  Prin lege sunt prevăzute gratuităţi pentru cetăţeni în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor deţinute în unităţile administrativ-teritoriale ce fac obiectul înregistrării sistematice, inclusiv scutirea de la plata onorariilor notariale pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar, precum şi a certificatelor de vacanţă succesorală (denumite în continuare certificate de moştenitor), cu privire la imobile ce fac obiectul înregistrării sistematice, onorarii care vor fi achitate de ANCPI.

  În scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, ANCPI, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară competente, ulterior deschiderii noilor cărţi funciare pe numele defuncţilor, sesizează Camerele Notarilor Publici, în a căror rază teritorială defuncţii şi-au avut ultimul domiciliu, în vederea emiterii certificatelor de moştenitor, comunicând lista persoanelor decedate, care au deţinut imobile în unităţile administrativ-teritoriale care au făcut obiectul înregistrării sistematice a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

  Sesizarea OCPI în vederea emiterii certificatelor de moştenitor şi a deschiderii/redeschiderii procedurii succesorale, se face printr-o cerere ce va fi însoţită de un centralizator ce cuprinde menţiuni despre numele, prenumele şi datele de identificare ale defunctului şi despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice, având ataşate următoarele documente obţinute de OCPI:
  - sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziţia OCPI competent de către secretarul primăriei, care conţine toate datele de identificare ale succesibililor;
  - certificatul de deces, în copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;
  - extrasul de carte funciară pentru informare, pus la dispoziţie de OCPI, în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. q) din Lege, care va fi utilizat la eliberarea certificatelor de moştenitor şi despre care se va face menţiune în cuprinsul acestora, în vederea înscrierii în cartea funciară, conform art. 29 alin. (1) lit. e) din Lege;
  - copii ale actelor de proprietate ale defunctului, colectate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică de către persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică.

  Camerele sesizate de către OCPI competent procedează la verificarea în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale, iar în funcţie de rezultatul verificării se procedează după cum urmează:

  - dacă succesiunea figurează ca fiind înregistrată în registru, sesizarea primită se repartizează notarului public pe numele căruia figurează înregistrat dosarul succesoral. Dacă acesta nu mai este în funcţie, cauza se repartizează potrivit procedurii stabilite de către preşedintele Camerei unui alt notar public;
  - dacă succesiunea nu figurează ca fiind înregistrată în registru, cauza se înregistrează şi se repartizează, potrivit procedurii stabilite de către preşedintele Camerei, unui notar public din cadrul acesteia.

  După primirea de la Cameră a sesizării OCPI cu privire la dezbaterea procedurii succesorale, notarul public procedează la înregistrarea acesteia în evidenţele biroului şi la stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii.

  După eliberarea certificatului de moştenitor, originalul acestuia, împreună cu documentul contabil emis de către notarul public instrumentator, constând în factura fiscală privind onorariul notarial, se înaintează OCPI în a cărui rază teritorială se află imobilele care fac obiectul Programului în vederea înscrierii în cartea funciară. O copie a acestor documente se înaintează de către notarul public instrumentator Camerei din care face parte.

  Camera, primind de la notarul public copiile certificatelor de moştenitor împreună cu facturile fiscale, întocmeşte un centralizator în care sunt menţionate datele defunctului, numărul şi data certificatului de moştenitor, imobilele ce fac obiectul acestuia, identificate prin număr cadastral şi număr de carte funciară, precum şi cuantumul onorariului datorat.

  Camerele vor ţine evidenţa sesizărilor de deschidere a procedurilor succesorale comunicate de OCPI în cadrul Programului de cadastru, pe care le vor informa la cerere în legătură cu stadiul dosarelor nesoluţionate.

  Certificatele de moştenitor întocmite în aplicarea dispoziţiilor prezentului protocol vor purta menţiunea că sunt eliberate la cererea OCPI, în cadrul Programului şi se intabulează din oficiu.

  În situaţia în care cererea de înscriere a certificatului de moştenitor a fost respinsă motivat de existenţa unor erori materiale, notarul public are obligaţia de a rectifica erorile din actul astfel emis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată.

  Plata se va efectua sub condiţia eliberării certificatelor de moştenitor în termen de 2 ani de la data finalizării înregistrării sistematice.

  ATENȚIE! În cazul în care procedura succesorală se finalizează peste acest termen, onorariul se suportă de către moştenitori, conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 46/C din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, cu completările ulterioare.

  Încasarea şi virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificatele de moştenitor prevăzute de prezentul protocol.

  Înscrierea în cartea funciară a imobilelor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică este scutită de la plata tarifelor. În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte către bugetul de stat sau bugetele locale.

  (Sursa: Monitorul Oficial)

  Politică

  România

  Urmăriți-ne pe Twitter!

  Urmăriți-ne pe Youtube!